Podeli sa prijateljima

Politika privatnosti

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI POLAZNIKA

Vrsta podataka
Škola prikuplja, obrađuje i čuva podatke o identitetu i adresama polaznika, podatke o vršenoj obuci i izdatim sertifikatima, kao i druge podatke koji su neophodni radi vođenja evidencije o realizaciji ugovornih odnosa.

Škola, obrađuje i čuva podatke o uređajima i lokacijama sa kojih je pristupljeno korisničkoj platformi, uračunavajući ali neisključujući IP adrese polaznika, podatke o operativnom sistemu, podatke o uređaju sa kog je pristupljeno i druge podatke koji su dostupni, a ne tiču se isključivo ličnosti polaznika.

Obrada i čuvanje podataka o polaznicima vrši se u rokovima i na način utvrđen Zakonom.

Obradu podataka o polaznicima vršiće lica koja za potrebe Škole obavljaju poslove iz domena administracije i knjigovodstva.

Prihvatanjem ovih uslova korisnik daje saglasnost za prikupljanje, obrađivanje i čuvanje napred navedenih i po potrebi drugih podataka u skladu sa Zakonom koji reguliše odnosnu materiju.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Zaštita podataka o ličnosti
Škola će štititi tajnost ličnih podataka polaznika u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i drugih zakona koji uređuju odnosnu materiju.

Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Krojačeva škola d.o.o odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

Podaci iz prethodnog stava mogu se čuvati i obrađivati isključivo radi regulisanja međusobnih prava i obaveza iz ugovora.

Kolačići
Krojačeva škola koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Saglasnost i promene uslova
Škola zadržava pravo da vrši izmenu Opštih uslova radi usklađivanja sa izmenama  relevantnih zakona i drugih propisa, opštih akata kao i internih promena poslovne politike i potreba samih polaznika. Škola će o izmenama i dopunama Opštih uslova obavestiti polaznike preko internet stranice. Izmene Opštih uslova stupaju na snagu trenutkom postavljanja na internet stranicu Škole.

U slučaju da za vreme trajanja Obuke dođe do promene Opštih uslova, za Polaznike su obavezujući Opšti uslovi koji su važili u momentu zaključenja ugovora o obuci, u delu koji se odnosi na bitne elemente Ugovora, a tiču se Cene i Programa obuke.