Podeli sa prijateljima

Uslovi korišćenja

Krojačeva škola d.o.o. je pravno lice registrovano pri Agenciji za privredne registre sa matičnim br. 20940115, PIB: 10814713 i šifrom delatnosti br. 8559. Nalazi se na adresi Kej oslobođenja br. 29 u Beogradu, Zemun, Republika Srbija.

Ovim Opštim uslovimа obuke i poslovanja Krojačeve škole utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga Krojačeve škole za fizička i pravna lica, kao i lica koja su zaključila ugovor u korist trećeg.

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGA KROJAČEVE ŠKOLE
UVODNE ODREDBE

Član 1
Izrazi u ovom Ugovoru imaju sledeće značenje:

Škola – je Krojačeva škola d.o.o. kojа se nalazi na adresi Kej oslobođenja br. 29 u Beogradu, Zemun, Srbija (u daljem tekstu Škola).

Polaznik obuke  - je lice koje je u ugovornom odnosu sa Školom i koje pohađa Obuku po utvrđenom planu i programu u učionici ili po sistemu učenja na daljinu (online obuka) i koje na kraju obuke dobija Certifikat o završenoj obuci.

Online obuka – predstavlja učenje na daljinu, što podrazumeva odvijanje nastave van učionice i fizičke prisutnosti u njoj, po planu i programu Škole

Obuka – predstavlja ukupan zbir časova koje pohađa Polaznik u smislu izabranog Kursa

Cena – predstavlja ukupan iznos koji Polaznik plaća Školi za pohađanje Obuke

Način plaćanja – podrazumeva modalitete plaćanja koji mogu različiti od vrste ugovora koji se potpiše sa svakim Polaznikom

Materijali za rad – predstavljaju audio, video i tekstualne zapise u elektronskom obliku koji su u vlasništvu Škole u skladu sa zakonoma kojim se regulišu prava intelektualne svojine, a služe za vršenje Obuke i dati su na korišćenje Polazniku u svrhu vršenja Obuke.

Nesavesno korišćenje materijala i opreme – predstavlja svako korišćenje opreme ili materijala u vlasništvu Škole koje se koristi protivno svrsi i cilju Obuke, kao i svako oštećenje, uništenje i otuđenje iste.

Rezident - je fizičko ili pravno lice ili preduzetnik koje ima prebivalište, boravište ili sedište na teritoriji Republike Srbije

Nerezident - je fizičko ili pravno lice ili preduzetnik koje nema prebivalište, boravište ili sedište na teritoriji Republike Srbije.


OPŠTI USLOVI

Član 2
Opštim uslovima korišćenja usluga Krojačeva škola d.o.o. se utvrđuju uslovi za korišćenje usluga koje pruža Krojačeva Škola (u daljem tekstu Škola) za fizička, pravna lica i preduzetnike (u daljem tekstu: Polaznik).

Opšti uslovi korišćenja usluga Škole su obavezujući za obe ugovorne strane i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, osim ukoliko posebnim ugovorom Škole i Polaznika nije izričito ugovoreno drugačije.

Škola je obavezna da Opšte uslove kao i eventualne izmene istih učini javno dostupnim na internet stranici Krojačeva škola www.krojacevaskola.com.

Izmene Opštih uslova

Član 3
Škola zadržava pravo da vrši izmenu Opštih uslova radi usklađivanja sa izmenama  relevantnih zakona i drugih propisa, opštih akata kao i internih promena poslovne politike i potreba samih polaznika.

Škola će o izmenama i dopunama Opštih uslova obavestiti polaznike preko internet stranice.

Izmene Opštih uslova stupaju na snagu trenutkom postavljanja na internet stranicu Škole.

U slučaju da za vreme trajanja Obuke dođe do promene Opštih uslova za Polaznike su obavezujući Opšti uslovi koji su važili u momentu zaključenja ugovora o obuci u delu koji se odnosi na bitne elemente Ugovora, a tiču se Cene i Programa obuke.


POHAĐANJE OBUKE

Član 4
Pohađanje obuke u smislu ovih uslova vrši se izborom kursa na platformi za učenje na daljinu, u korisničkom delu, a nakon prijavljivanja Polaznika na platformu što je bliže određeno donjim članovima.

Kada Polaznik na način iz gornjeg stava izabere željenu Obuku i nakon što potvrdi svoj izbor, smatraće se da je obuka počela kako je to određeno odredbama posebnog ugovora.

Svaki Polaznik putem dobijenog korisničkog imena i šifre dobija pristup delu platforme na kome se nalaze njegovi osnovni podaci, podaci o obuci koju pohađa, raspored nastave, nivo stepen izmirenja svojih obaveza prema Školi i drugi podaci od značaja za neometano i blagovremeno vršenje Obuke.

Sva druga pitanja vezana za pohađanje Оbuke biće precizirana posebnim ugovorom.


BESPLATNA OBUKA, CENA OBUKE I NAČINI PLAĆANJA

Besplatna obuka

Član 5
Škola organizuje i kurseve besplatne obuke za sticanje određenih znanja i veština o čemu polaznici stiču saznanje na internet stranici Škole po sistemu učenja na daljinu.

Za slučaj da se Polaznik opredeli za opciju besplatne obuke dužan je da se pridržava svih prava i obaveza predviđenih ovim Opštim uslovima, kao i posebnim ugovorom koji zaključuje sa Školom.

Obuka uz naknadu i načini plaćanja

Član 6
Škola organizuje Obuku uz naknadu, koja je definisana posebnim ugovorima.

Posebnim ugovorima su precizirane oblasti iz koje se obuka vrši (program), fond časova, načini vršenja obuke i cena obuke za svakog pojedinačnog Polaznika.

Škola omogućava plaćanja naknade za pružanje Obuke po sledećim modalitetima:

 • uplatom u celosti pre početka obuke uz mogućnost popusta
 • u mesečnim iznosima (plaćanje na rate)

Iznos naknade i načini plaćanja izabrane obuke regulišu se posebnim ugovorom između Škole i Polaznika.

Komercijalni uslovi u vezi sa cenama, načinom i rokovima plaćanja, obračunom zateznih kamata definisani su Ugovorom.

Škola zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom odobri popust na cenu usluga za neodređen broj polaznika i o tome zaključuje poseban ugovor sa trećim licima.

Izjava o konverziji
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju

Povraćaj sredstava
Upisani besplatni ili kupljeni online kurs predstavlja vid isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa čijim je korišćenjem (gledanje video lekcija u delu ili u celosti, rešavanjem kvizova/testova, čitanjem skripti) izvršenje započelo i učenik je saglasan da time gubi pravo na odustanak od ugovora.

U slučaju povraćaja sredstava polazniku obuke koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Škola je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Kada je Polaznik u docnji

Član 7
Polaznik, odnosno lice koje se ugovorom obavezalo da plati cenu usluga (Ugovor u korist trećeg), pada u docnju u slučaju da ne izvrši uplatu po izdatom računu na način i u vreme kako je računom određeno.

Napred navedena lica će blagovremeno biti obaveštavana o neizmirenim obavezama na sledeće načine:

 • u korisničkom delu eLearning platforme istog dana kada potraživanje nastane, kao i prilikom nastupanja docnje
 • putem elektronske pošte prvog dana nakon nastupanja docnje
 • preporučenom poštom nakon osam dana od nastupanja docnje

Zaključenje posebnih ugovora

Član 8
Naziv obuke, sadržina i cena obuke su sadržani u posebnom ugovoru koje Polaznici zaključuju u zavisnosti od kursa za koji se opredele, kao i u korisničkom delu eLearning platforme.


Ugovor u korist trećeg lica

Član 9
Ugovor u korist trećeg lica je kada neko zaključi Ugovor o vršenju obuke u svoje ime, a u korist trećeg, čime treće lice stiče sopstveno i neposredno pravo prema Školi, ako nije što drugo ugovoreno.

Ugovarač ima pravo zahtevati da Škola izvrši prema trećem ono što je ugovoreno u korist tog trećeg lica.

Ugovorom u korist trećeg lica u smislu ovih Opštih uslova smatraju se:

 1. Ugovor koji zakonski zastupnik maloletnog lica zaključi sa Školom koji za predmet ima pohađanje obuke maloletnog lica
 2. Ugovori koje Škola zaključi sa poslodavcima koje za predmet imaju pohađanje obuke zaposlenih kod poslodavca
 3. Ugovor koji u korist Polaznika obuke zaključi drugo lice radi pohađanja obuke Polaznika

U napred navedenim slučajevima lice u čiju su korist zaključeni ugovori stiču sva prava iz ovih ugovora, kao i obavezu poštovanja ovih Opštih uslova, dok ugovorna obaveza koja se odnosi na plaćanje ugovorne cene pada na teret potpisnika ugovora.


ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI POLAZNIKA

Vrsta podataka

Član 10
Škola prikuplja, obrađuje i čuva podatke o identitetu i adresama polaznika, podatke o vršenoj obuci i izdatim sertifikatima, kao i druge podatke koji su neophodni radi vođenja evidencije o realizaciji ugovornih odnosa.

Škola, obrađuje i čuva podatke o uređajima i lokacijama sa kojih je pristupljeno korisničkoj platformi, uračunavajući ali neisključujući IP adrese polaznika, podatke o operativnom sistemu, podatke o uređaju sa kog je pristupljeno i druge podatke koji su dostupni, a ne tiču se isključivo ličnosti polaznika.

Obrada i čuvanje podataka o polaznicima vrši se u rokovima i na način utvrđen Zakonom.

Obradu podataka o polaznicima vršiće lica koja za potrebe Škole obavljaju poslove iz domena administracije i knjigovodstva.

Prihvatanjem ovih uslova korisnik daje saglasnost za prikupljanje, obrađivanje i čuvanje napred navedenih i po potrebi drugih podataka u skladu sa Zakonom koji reguliše odnosnu materiju.

Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Krojačeva škola d.o.o odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Član 11
Svi matetrijali za učenje u video i audio formatu, kao i dokumenta, fotografije, ilustracije i žigovi i drugo, koji su objavljeni na ovoj platformi su u vlasništvu Krojačeve škole d.o.o.

Sadržaj iz gornjeg stava ne može se koristiti ili mu se menjati integritet bez dozvole Škole.

Korišćenje bilo kojeg dela ove web stranice u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili web stranicu je strogo zabranjen.

Polaznik je saglasan da njegovo ime, prezime, fotografije i kurs koji je upisao i/ili uspešno završio mogu biti objavljeni na sajtu Škole isključivo u svrhu obaveštavanja drugih o vrstama obuka koje Škola nudi, upisanom ili završenom kursu.

U vezi sa gornjim stavom, korisnik je saglasan da može biti objavljen i njegov komentar u vezi određenog kursa ili obuke, koji bi svojevoljno napisao, a na prethodnu na molbu Škole.


MEĐUSOBNA PRAVA I OBAVEZE

Prava i obaveze polaznika

Prava polaznika

Član 12
Polaznik prihvatanjem Opštih uslova i zaključenjem Ugovora o vršenju obuke stiče sva prava i obaveze sadržane u njima.

Polaznik ima pravo da uživa nesmetanu Obuku u skladu sa ovim Opštim uslovima i drugim ugovorima.

Polaznik ili lice koje je zaključilo ugovor u korist Polaznika ima pravo da njegovi podaci o ličnosti koje obrađuje Škola budu zaštićeni u skladu sa Zakonom.

Polaznik ima pravo na konsultacije sa Školom u vezi Obuke, u skladu sa posebnim ugovorom.

Obaveze polaznika

Član 13
Polaznik ili lice koje je zaključilo ugovor u korist Polaznika, prihvatanjem Opštih uslova korišćenja i zaključenjem Ugovora o vršenju obuke preuzima sledeće obaveze:

 • da blagovremeno na način i u roku kako je određeno Ugovorom o vršenju obuke vrši plaćanja po blagovremeno ispostavljenim računima
 • da blagovremeno obavesti Školu o nastupanju svih okolnosti koje bi mogle biti od uticaja na ispunjenje međusobnih prava i obaveza u skladu sa Opštim uslovima i zaključenim Ugovorom o vršenju Obuke, u smislu promene ličnog imena, adrese prebivališta i/ili boravišta i drugih podataka koji služe za identifikaciju lica
 • da obezbedi sredstva i tehničku podršku o svom trošku neophodnu za uspešno pohađanje Obuke, u smislu posedovanja računara i drugih tehničkih platformi čije tehničke specifikacije omogućavaju prikaz stranice, prikaz video materijala i drugog sadržaja koji čini sastavni deo Obuke
 • da poštuje autorsko pravo i srodna prava, te da ne preuzima nastavni i materijal sa sajta Škole, a posebno da ga ne ustupa trećim licima ili da ga objavljuje javno i dostupno širem krugu lica

Polaznik koji je zaključio Ugovor o pohađanju obuke prilikom prijave na platformu za učenje na daljinu, dobija korisničko ime (username) i formira šifru (password) za pristup sistemu učenja na daljinu i pristup On-line servisu za polaznike, osim u slučaju ako se prijavljuje putem Facebook društvene mreže.

Nakon prijavljivanja na platformu učenja na daljinu Polaznik može promeniti svoju šifru i korisničko ime.

U platformi korisnik je u obavezi da unese svoje lične podatke kako je to određeno poljima, a odnose se na ime, prezime, telefon, adresu, pol, datum rođenja i druge podatke.

Polaznik je odgovoran za bezbedno čuvanje svoje pristupne šifre i Škola ne snosi nikakvu odgovornost za slučaj gubitka šifre i/ili upotrebe šifre od strane neovlašćenih lica.

Polaznik je dužan da bez odlaganja obavesti tehničku podršku u slučaju gubitka šifre, kako bi mu bila dodeljena nova, a korisnički nalog ostao zaštićen od zloupotrebe trećih lica.

Obaveze Škole

Član 14
Škola je obavezna:

 • da omogući Polazniku nesmetano vršenje obuke na način kako je to predviđeno Opštim uslovima i Ugovorom o vršenju obuke
 • da omogući Polazniku nesmetan pristup eLearning platformi za učenje
 • da u slučaju problema koji mogu nastati prilikom vršenja obuke bez krivice Škole, Polazniku omogući dodatno vreme za vršenje Obuke koje odgovara vremenu sprečenosti Polaznika da pristupi materijalu i platformi.

Zaštita podataka o ličnosti

Član 15
Škola će štititi tajnost ličnih podataka polaznika u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i drugih zakona koji uređuju odnosnu materiju.

Podaci iz prethodnog stava mogu se čuvati i obrađivati isključivo radi regulisanja međusobnih prava i obaveza iz ugovora.


PRESTANAK PRAVNOG DEJSTVA UGOVORA O VRŠENJU OBUKE

Član 16
Načini prestanka važenja Ugovora o vršenju obuke su određeni pojedinačnim Ugovorima koje Polaznici zaključuju sa Školom u zavisnosti od vrste i načina obuke koji za koju se opredele.

Rešavanje sporova i nadležnost suda

Član 17
Ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne nesugasice povodom tumačenja i primene ovih Opštih uslova i zaključenih Ugovora rešavati dogovorno mirnim putem.

U slučaju eventualnog spora koji može nastati povodom  ovih Opštih uslova i drugih Ugovora zaključenih u cilju vršenja obuke Polaznika ugovorne strane određuju nadležnost suda u Beogradu, kao i merodavno pravo Republike Srbije.